برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دسته بندی مطالب
پرسشهاي متداول
 پرسش های متداول :
 
1- متقاضیان شغل برای اشتغال در این شرکت و یا وزارت نیرو، باید چه اقداماتی انجام بدهند؟

 برای  متقاضیان عادی شغل طی سه مرحله در طول سال آزمون متمرکز استخدامی وزارت نیرو برگزار می گردد. متقاضیان به آدرس ذیل رجوع و ثبت نام نمایند  www.azmoon-niroo.ir

 ایثارگران می توانند با مراجعه به امور ایثارگران محل سکونت و کسب مجوز از شرکت توانیر، از سهمیه مربوطه استفاده نمایند.
 
2- جهت گرفتن وقت ملاقات با مدیر عامل چه باید بکنیم؟
با مراجعه به پورتال شرکت برق منطقه ای و از قسمت خدمات الکترونیک این قضیه امکان پذیر است.
 
3- تولید سرانه انرژی برق را تعریف کنید ؟
مقدار انرژی الکتریکی که به ازاء هر نفر در طول یکسال باید مصرف گردد ، مثلاً سرانه مصرف انرژی بصورت استاندارد 900 کیلو وات ساعت برای هر نفر است که در ایران این میزان به 2900 کیلو وات ساعت می رسد.
 
4- برق مصرفی شامل چه مولفه هایی است ؟
صنعتی – خانگی – کشاورزی – تجاری – اداری و عمومی
 
5- در ساعت پیک برق وظیفه هر مشترک چیست ؟
از وسایل برقی پرمصرف مانند ماشین لباسشویی، مایکروفر، ظرفشویی، جاروبرقی، اطو و... نباید استفاده نمود تا فشار برشبکه برق وارد نشود و منجر به قطع برق نگردد
 
6- پست یا ایستگاه برق به چه معناست ؟
محلی است که انرژی الکتریکی با سطح ولتاژ بالا از نیروگاه یا پست های برق دیگر وارد می شود و تجهیزات آن ولتاژ را کاهش داده بطوریکه بتوان آن را برای مصرف کنندگان قابل استفاده کرد .
 
پرسش های متداول حوزه مشترکین :
 
 • 1-مشترک صنعتی چگونه می تواند قدرت قراردادی خود را بصورت موقت کاهش دهد؟ 
  در صورتی که مشترکین صنعتی مایل به استفاده کمتری از قدرت خود به مدت معین ( موقت ) باشند می توانند درخواست کاهش قدرت موقت خود را کتبا با ذکر میزان کاهش قدرت و مدت آن به این شرکت اعلام می نمایند. این مشترکین می توانند حداکثر 9 سال بصورت 6 دوره 5/1 ساله درخواست کاهش قدرت موقت بنمایند .یادآور می گردد چنانچه مشترک پیش از پایان 5/1 سال از تاریخ کاهش موقت ، درخواست افزایش قدرت نماید یا بیش از قدرت کاهش یافته استفاده کرده باشد ، در این صورت صورتحسابهای صادره از زمان کاهش قدرت ، براساس قدرت قراردادی ( قدرت اولیه) اصلاح و مابه التفاوت آن از مشترک دریافت خواهد گردید.

 • 2-مشترک چگونه می تواند انشعابهای موجود خود را ادغام نماید؟
  در صورتی که مشترک دارای چند فقره انشعاب در یک محل بوده می تواند براساس مقررات نسبت به ادغام انشعابهای یاد شده و دریافت یک فقره انشعاب به میزان مجموع قدرت قراردادی انشعابهای موجود اقدام نماید . در این صورت ارزش انشعابهای موجود و انشعاب درخواستی نیز به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن از مشترک دریافت و نسبت به ادغام انشعاب اقدام خواهد گردید.

 • 3-مشترک چگونه می تواند انشعاب موجود خود را حذف وجمع آوری نماید؟
  درصورتی که مشترک خواهان حذف انشعاب و جمع آوری آن باشد درخواست کتبی خود را به شرکت اعلام نموده که پس از بررسی براساس مقررات ارزش انشعاب موجود به نرخ روز محاسبه و حسب مورد ، بخشی یا تمام مابه التفاوت ارزش انشعاب بر اساس مقررات ، به مشترک پرداخت و نسبت به حذف اشتراک اقدام خواهد شد.

 • 4-زمان اجرای طرح تعطیلات و تعمیرات صنایع را اعلام نمایند؟
  از اول خردادماه لغایت پایان مردادماه می باشد و مشمول تخفیفات می گردند.

 • 5-پیک فصلی چیست و شامل چه ماههایی می شود؟
  پیک فصل در مورد مشترکین صنعتی در ماههای تیر و شهریور 15 درصد و در ماه مرداد 30 درصد و در مورد مشترکین عمومی در ماههای تیرو مرداد و شهریور 20 درصد به بهای برق مصرفی افزوده می شود .

 • 6-دوره مصرف چیست ؟
  فاصله زمانی دو قرائت متوالی وسایل اندازه گیری را دوره مصرف می نامند.

 • 7-انرژی تحویلی چیست ؟
  مقدار انرژی برقی تحویل شده که توسط وسایل اندازه گیری قرائت می شود را انرژی تحویلی گویند.

خدمات مشترکین

 

1-اقدامات انجام گرفته توسط شرکت برق پس از تقاضای افزاﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ چیست؟ پس از ارائه تقاضای افزایش قدرت مشترک، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻧـﺮﺥ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩ

2-چه کسانی پس از تقاضای افزاﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ از واگذاری زمین معاف خواهند بود؟متقاﺿﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺍﺯ 30 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻟﻐﺎﻳﺖ 150 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

3-در زمان تقاضای افزاﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ چه کسانی ملزم به واگذاری زمین پست هستند؟ متقاﺿﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ 150  ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻟﻐﺎﻳﺖ 250 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓـﺸﺎﺭ  ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ 250  ﻛﻴﻠﻮﻭ ﺍﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ  ﻭﻱ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ 

4-مقدار هزینه افزایش قدرت چگونه محاسبه می شود؟  شرکت با دریافت مابه التفاوت هزینه تامین برق در دو حالت انشعاب درخواستی و انشعاب موجود بر اساس جدول " هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق "  نسبت به افزایش قدرت مورد نیاز متقاضی اقدام می نماید

5-دسترسی به جدول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق چگونه امکان پذیر است؟این جدول در آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق موجود می باشد

 

1-آیا کلیه مشترکین امکان کاهش قدرت انشعاب خود را دارند؟بله- کلیه مشترکین می توانند درخواست کاهش قدرت قراردادی خود را بنمایند .

2-آیا کاهش قدرت مشترکین باید با کاهش سطح ولتاژ همراه تا مابه التفاوت هزینه تامین برق به حساب مشترک منظور گردد؟خیر- کاهش قدرت اعم از اینکه با تغییر یا بدون تغییر ولتاژ باشد ، بخشی از مابه التفاوت هزینه تامین برق در دو حالت انشعاب موجود و انشعاب درخواستی بر اساس جدول " هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق "  مطابق تبصره ماده 34 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق بحساب مشترک منظور می گردد .

 3-اقدامات انجام گرفته پس از تقاضای کاهش ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ چیست؟ پس از ارائه تقاضای کاهش قدرت مشترک، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻧـﺮﺥ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

4-آیا ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ مشترک و عدم نیاز به ﭘﺴﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ،این پست قابل واگذاریست؟ چنانچهﭘﺴﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺴﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳد

5- مابه التفاوت هزینه تامین برق به چه صورت به مشترک پرداخت می شود؟در صورت عدم امکان بازپرداخت نقدی ، مبالغ مزبور به صورت اقساط و ظرف حداکثر یکسال به مشترک پرداخت خواهد گردید .ضمناً هزینه اعمال هر گونه تغییرات در تاسیسات برق نیز بر عهده مشترک است .

 

کاﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺪرت

1-چه مشترکینی میتوانند کاهش موقت قدرت بدهند؟ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ(  ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ) باﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 4

 2-آیا تعداد دفعات کاهش موقت محدودیت دارد؟بله مشترکینﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣـﺪﺍﻛﺜﺮ ﺷـﺶ ﺑـﺎﺭ ﺩﺭ ﻣـﺪﺕ 9   ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ  

3- ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ چقدر است؟ 5/1 سال

4- ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪﺭﺕ چقدر است ؟ 9 ﺳﺎﻝ

5- ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺷـﺮﻭﻉ ﻣـﺪﺕ کاهش قدرت چیست؟ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺼﺐ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ.

 

برﭼﯿﺪن داﺋﻢ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق

1-آیا هزینه انشعاب پس از برچیدن دائم به مشترک مسترد میشود؟ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺎ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻩ  ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻱ ﺟﺪﻭﻝ  " ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎﻱ ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﻱ   ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ   " ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﻔﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

2-درصد مبلغ مسترد شده بابت هزینه انشعاب در سطح فوق توزیع و انتقال چقدر است؟انشعاﺑﺎﺕ ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭ ﺷــﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊﻫــﺎﻱ 400،230،132،66،63 ﻛﻴﻠﻮﻭﻟــﺖ 60%

3 -درصد مبلغ مسترد شده بابت هزینه انشعاب در سطح توزیع چقدر است؟انشعاﺑﺎﺕ ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭ ﺷــﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊﻫــﺎﻱ 33،20 ﻭ11  ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ 50% ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

4-فرایند کار در صورت عدم امکان پرداخت نقدی چیست؟ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗـﺴﺎﻁ ﻭ ﺣـﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇـﺮﻑ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ .

5- ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ چگونه محاسبه می شود؟ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻭ ﺩﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳـﻚ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﻳﻚ ، ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑـﻪ ﺍﺯﺍ ﻫـرﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد

 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮک

1- مدارک مورد نیاز برای تغییر نام مشترک چیست؟ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺍﻱ                  ( ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳـﻤﻲ ) ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮﻱ ، ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،

2-اقدامات اولیه شرکت برق منطقه ای برای تغییر نام مشترک چیست؟ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ

 3-اقدامات لازم برای  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻀﺮﻱ ﺩﻓـﺎﺗﺮ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺭﺳـﻤﻲ چیست؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻀﺮﻱ ﺩﻓـﺎﺗﺮ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺭﺳـﻤﻲ ﻣﻨـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   

4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﻡ ﻳﺎ ﻭﺩﻳﻌﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، شرکت برق منطقه ای چگونه عمل می کند؟ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩ

5-تغییر نام مشترک مشمول پرداخت هزینه می شود؟خیر

 

ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق 

1-آیا قبل از تسویه حساب ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ انجام می شود؟ خیر

2- اگر یکﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ برای قطع موقت اشعاب برق چگونه عمل می شود؟ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ

3-  درچه صورت مشترک مشمول قطع موقت برق می شود؟ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ تکمیلی تعرفه های برق ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺗﻌﻬـﺪﺍﺕ ﺧـﻮﺩ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺼﻮﺭ ﻛﻨﺪ

4-عدم پرداخت به موقع  ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻓﻲ مشمول قطع موقت برق می شود؟ بله. ﺍﮔﺮ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﻮد

5-تخلفاتی که مشمول قطع موقت انشعاب برق می شوند چیست؟ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺳـﺘﻜﺎﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﻮﺩ.

 

برﻗﺮاری ﻣﺠﺪد اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق

1-ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑق ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ و   ﻣﻮﻗﺘﺎﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻗﻄﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ مشترک چه اقداماتی باید انجام دهد؟ ، ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣـﺼﻮﺏ ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺻﻞ ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻬﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻗﻢ ﺛﺎﺑـﺖ     )ﺁﺑﻮﻧﻤـﺎﻥ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ( ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ

 2-برقراری مجدد انشعاب برق برای ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻨﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺧـﻮﺩ ﻣـﺸﻤﻮﻝ قطع موقت  ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ برق چگونه عمل می کند؟ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ   

3-ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ برای وصل مجدد انشعاب به چه میزان است؟ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻬﺎﻱ ﺑـﺮﻕ ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺗﺤـﺴﺎﺏ ﺑﺎﺷﺪ   

4- شرکت برق در قبال مشترکینی که ﻭﺻﻞ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ را انجام میدهند چه اقداماتی انجام می دهد؟ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ، ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ   ﻭﺻﻞ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻒ ، ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻣﺠـﺪﺩ ﺁﻥ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﺸﺪﻥ ﺧﻼﻑ ﻭ ﺗﺴﻮﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ 2 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻭﺻﻞ ﺁﻥ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

5-آیا مشترکینی که ﻭﺻﻞ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ را انجام میدهند ،جریمه نقدی هم تعلق می گیرد؟بله ، ﻣﻌﺎﺩﻝ 2 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻭﺻﻞ ﺁﻥ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

 

تفکیک ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ

1-اقدامات انجام گرفته پس از تقاضای تفکیک ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ چیست؟ پس از ارائه تقاضای تفکیک قدرت مشترک، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻧـﺮﺥ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد

2-آیا ﺩﺭ ﺍﺛﺮ تفکیک ﻗﺪﺭﺕ مشترک و عدم نیاز به ﭘﺴﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ،این پست قابل واگذاریست؟ چنانچهﭘﺴﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺴﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳد

3- تفکیک قدرت انشعاب مشترک مشمول پرداخت هزینه می شود؟بله-شرکت مابه التفاوت هزینه های تامین برق انشعابات موجود مشترک را با انشعاب یا انشعابات درخواستی بر اساس جدول " هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق  "محاسبه و در صورتیکه ارزش انشعابات در وضعیت جدید بیشتر باشد مابه التفاوت مذکور را دریافت خواهد نمود . اگر ارزش انشعابات در وضعیت جدید کمتر از وضعیت قبلی باشد بخشی از مابه التفاوت مطابق ماده 34 آیین نامه به حساب مشترک منظور خواهد شد 

4-کدام یک از مشترکین می توانند تقاضای تفکیک قدرت انشعابی داشته باشند؟ کلیه مشترکین می توانند درخواست تفکیک انشعاب یا انشعابات موجود در یک محل و یک پلاک ثبتی را برای همان محل و پلاک ثبتی بنمایند و شرکت در صورت داشتن امکانات لازم نسبت به انجام درخواست آنان اقدام خواهد نمود .

5-معیار محاسبه هزینه در زمان تفکیک قدرت انشعاب مشترک چیست؟ بر اساس جدول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق 

1-اقدامات انجام گرفته پس از تقاضای ادغام ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ چیست؟ پس از ارائه تقاضای ادغام قدرت مشترک، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻧـﺮﺥ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩ

2-چه کسانی پس از تقاضای ادغام ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ از واگذاری زمین معاف خواهند بود؟متقاﺿﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺍﺯ 30 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻟﻐﺎﻳﺖ 150 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

3-در زمان درخواست ادغام قدرت انشعاب چه کسانی ملزم به واگذاری زمین پست هستند؟ متقاﺿﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ 150  ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻟﻐﺎﻳﺖ 250 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓـﺸﺎﺭ  ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ 250  ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ  ﻭﻱ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ

4-کدام یک از مشترکین می توانند تقاضای ادغام قدرت انشعابی داشته باشند؟ کلیه مشترکین می توانند درخواست ادغام انشعاب یا انشعابات موجود در یک محل و یک پلاک ثبتی را برای همان محل و پلاک ثبتی بنمایند و شرکت در صورت داشتن امکانات لازم نسبت به انجام درخواست آنان اقدام خواهد نمود .

5-معیار محاسبه هزینه در زمان ادغام قدرت انشعاب مشترک چیست؟ بر اساس جدول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق 

 

آزمایش کنتور

1-هزینه آزمایش مشترکین برق منطقه ای به عهده چه کسی است؟از مشترک اخذ می گردد

2-میزان هزینه آزمایش مشترکین برق منطقه ای چقدر است؟توسط هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای مشخص میشود

3-ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ چهﺻﻮﺭﺗﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؟ اگر ﺍﺩﻋـﺎﻱ ﻣـﺸﺘﺮﻙ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ  ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻣـﺮﺩﻭﺩ   ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ   ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺩﺭﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘـﺲ  ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﻞ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮﺩ .   .

4-ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ شامل چه چیزی ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؟  ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ   ﺁﺯﻣـﺎﻳﺶ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳد

5-ﻫﺰﻳﻨﻪ وسایل اندازه گیری به عهده چه کسی است؟ ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 

1-آیا ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺒﺾ  ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ هزینه ای دارد؟بله.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺼﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻗﺒﺾ ﺍﺻﻠﻲ    ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻙ   (ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ) ﺍﺧﺬ ﮔـﺮﺩﺩ    .

2-میزان هزینه صدور قبض المثنی مشترکین برق منطقه ای چقدر است؟مقدار آن توسط هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای تصویب میشود

تغییر تعرفه

1-تکالیف متقاضی تغییر در مصرف چیست؟  قبل از تغییر کاربری انشعاب برق می باید تقاضای تغییر کاربری انشعاب را به همراه مجوزهای مربوط به شرکت ارائه نمایند و در صورت وجود امکانات فنی بر اساس درخواست متقاضی قرارداد برقراری انشعاب جدید با توجه به نوع کاربری منعقد می گردد .

2-آیا تغییر در مصرف متقاضی شامل پرداخت هزینه می شود؟ در صورتی که بر اساس تعرفه های روز هزینه های عمومی برقراری انشعاب جدید بیش از قبلی باشد متقاضی می باید مابه التفاوت آن را پرداخت نمایند . و اگر هزینه عمومی برقراری انشعاب جدید کمتر از قبلی باشد هیچگونه وجهی به مشترک پرداخت نخواهد شد.

3-آیا تغییر تعرفه مشترکین محدودیت دارد؟بله،هر مشترک می تواند در سال تنها دو بار گزینه انتخابی خود را تغییر دهد

تسویه حساب

1-مشترک چه زمانی امکان اعلام تسویه حساب را دارد؟مشترک در صورت تسویه حساب صورتحسابهای ارائه شده می تواند درخواست اعلام اطلاعیه تسویه حساب نماید.

بررسی صورتحساب

1-جهت بررسی صورتحساب ، مشترک چه اقداماتی باید انجام دهد؟چنانچه مشترک در طی مهلت قانونی پرداخت ، نسبت به مفاد صورتحساب معترض باشد می تواند طی درخواست ویا مراجعه به شرکت و متعاقب آن  شرکت موظف است عندالزوم نسبت به تصحیح یا تایید صورتحساب اقدام نماید.

2-آیا امکان اعتراض به صورتحساب مشترکین وجود دارد؟بله. چناچه مشترک نسبت به مفاد صورتحساب معترض باشد می تواند طی یک درخواست ویا مراجعه به شرکت  اقدام نماید.

3-مهلت قانونی اعتراض به صورتحساب مشترکین چه زمانی است؟ طی مهلت قانونی پرداخت که در صورتحساب مشترکین قید شده است.

مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب

1-آیا مشترک امکان دریافت سوابق مصارف و صورتحساب خود را دارد؟بله

با توجه به درخواست مشترک در رابطه با گزارش سوابق مصارف در طول دوره و صورتحسابهای مربوطه، شرکت گزارش آنرا به مشترک ویا نماینده ذیصلاح ارائه خواهد داد.

 • مشاهده سوابق پرداخت
 • آیا مشترک امکان دریافت سوابق پرداخت خود را دارد؟ بله :1
  در صورت درخواست مشترک از شرکت بابت پرداختیهای طول دوره های مختلف، گزارش آن به مشترک ویا نماینده وی ارائه خواهد شد.

 • صدور صورتحساب خارج از دوره
 • آیا مشترک امکان دریافت صورتحساب خارج از دوره خود را دارد؟ بله 1
  در صورت درخواست مشترک قرائت وسایل اندازه گیری و صدور صورتحساب ، خارج از برنامه عادی ، امکان پذیر خواهد بود

درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

1-آیا مشترک می تواند قبل از برقراری انشعاب انصراف دهد؟بله

در صورتی که متقاضی، قبل از تامین برق به عللی درخواست انصراف و فسخ قرار داد تامین برق را بنماید این امکان وجود دارد

2-هزینه های پرداختی پس از انصراف مشترک از برقراری انشعاب قابل استرداد است؟ شرکت پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده (پذیرش درخواست انصراف)، مابقی مبالغ پرداختی را به متقاضی مسترد می نماید.

درخواست برقراری انشعاب

1-شرکت برق منطقه ای نسبت به برقراری انشعاب برای چه متقاضیانی اقدام می نماید؟

متقاضیان 7  ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻭﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ که ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺮﻕ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ( 63 ، 66 ﻭ132 ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

2- ﻣﺒﻨﺎﻱ هزینه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ شرکت برق منطقه ای چیست؟

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ " ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﻱ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ "( ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ)ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ   

3-اگر شرکت به تعهدات خود در مدت زمان مقرر عمل نکند،چه صورت می پذیرد؟؟

در صورتیکه شرکت از ایفای به موقع تعهدات خود در مقابل متقاضی به دلایل غیر موجه استنکاف نماید مسئول جبران خساراتی است که از محل آن به متقاضی وارد شده است . و چنانچه توافق در میزان خسارت بین طرفین حاصل نشود متقاضی محق به دریافت آنچه شرکت قبول دارد خواهد بود و برای مازاد آن ابتدا باید جهت حکمیت به وزارت نیرو مراجعه و سپس در صورت عدم قبول نظر وزارت نیرو می تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید

.4-اگر متقاضی به تعهدات فنی خود در مدت زمان مقرر عمل نکند،چه اقدامی از طرف شرکت برق منطق های صورت می پذیرد؟؟

در مورد متقاضیانی که تا تاریخ مقرر در قرارداد کلیه تعهدات مالی خود را انجام داده باشند لکن تمام یا قسمتی از تعهدات فنی آنها هنوز اجرا نشده باشد ، شرکت در صورتیکه آمادگی تامین برق را داشته باشد از تاریخی که در قرارداد جهت تامین برق مشخص گردیده ، با اخطار قبلی متقاضی را به عنوان مشترک شناخته و طبق تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتحساب اقدام خواهد نمود .

5-اگر متقاضی به تعهدات مالی خود در مدت زمان مقرر عمل نکند،چه اقدامی از طرف شرکت برق منطق های صورت می پذیرد؟؟

 

در مورد متقاضیانی که تا تاریخ مقرر در قرارداد ، تمام یا قسمتی از تعهدات مالی آنها انجام نشده باشد قرارداد ضمن اخطار کتبی قبلی فسخ شده تلقی و شرکت پس از کسر هزینه های لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور ( از قبیل هزینه های بازدید از محل ، تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره ) مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد خواهد نمود ضمناً در صورت تقاضای متقاضی و وجود امکانات فنی ( به تشخیص شرکت ) در ازاء قسمتی از تعهدات مالی که از طرف متقاضی انجام شده شرکت تامین برق را با قدرت کمتری متناسب با هزینه پرداختی و بر اساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد داد .

 

 

 
  
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/06
تعداد بازدید:
2384
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:11
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
سال 1400، تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت برق منطقه اي استان سيستان و بلوچستان  مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه